loadingimg

Wczytuję dane...
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Gwarancja sprzedawcy

Gwarancja do pobrania w pliku PDF.

Midas Marcin Żmiejko, Czterech Wiatrów 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże, 966-171-97-50 – zwany dalej gwarantem

Gwarancja dla konsumentów:

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie w firmie Midas Marcin Żmiejko, Czterech Wiatrów 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże, 966-171-97-50.
2. Gwarancja jest ważna z paragonem lub innym dokumentem potwierdzającym zakup w firmie Gwaranta (np. potwierdzenie przelewu).
3. Gwarancja dotyczy konsumentów czyli tylko i wyłącznie zakupy niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową nabywcy.
4. Gwarancja jest zbywalna i przechodzi na kolejnego nabywcę w momencie odsprzedaży przedmiotu. W takim przypadku gwarancja nie odnawia się i trwa do daty pierwotnego zakupu.
5. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.
6. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Okres gwarancji na sprzedane urządzenie wynosi 12/24/36/60/120 miesięcy (niepotrzebne skreślić, okres gwarancji zgodny z informacją podaną w karcie przedmiotu) z zastrzeżeniem, iż na akumulatory i akcesoria okres gwarancji wynosi 6 miesięcy lub mniej. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.
9. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętej gwarancją, Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia (na ten sam model lub model podobny spełniające kryteria reklamowanego przedmiotu) lub jego części na wolne od wad. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy zostanie zwrócona przelewem wartość przedmiotu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.
10. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie do 20 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie (maksymalnie 60 dni roboczych).
11. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.
12. Uprawniony z gwarancji winien zgłosić żądanie z gwarancji w miejscu:
Magazyn Electric Midas – zwroty
Produkcyjna 108 (budynek TELKA)
15-680 Białystok
lub poprzez adres e-mail: serwis@emidas.com.pl
13. Gwarant odbiera wadliwy towar własnym środkiem transportu (np. kurier). Aby to uczynić należy zgłosić problem bezpośrednio na adres e-mail: serwis@emidas.com.pl, po zgłoszeniu problemu zostanie wysłana instrukcja postępowania.Serwis nie odbiera przesyłek pobraniowych lub nieopłaconych.
14. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta.
15. Uprawniony z gwarancji – w celu realizacji roszczenia wynikającego z gwarancji – winien dostarczyć urządzenie kompletne wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu do jednego z miejsc wskazanych w punkcie 12. Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnione z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego
zabezpieczenia produktu na czas transportu.
16. Z gwarancji wyłączone jest:
a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane
nimi wady
c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych
części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z
cieczą, ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub
zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania
substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia,
zarysowania, zabrudzenia, itp.
17. Nie są podstawą do odmowy naprawy gwarancyjnej wyłączenia wymienione w punkcie 16 jeżeli producent gwarantuje odporność na dane zdarzenie (np. wodoodporność).
18. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji) lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.
19. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:
- oznaczenia urządzenia (numer seryjny, numer IMEI) są nieczytelne lub noszą znamiona
ingerencji osób trzecich.
20. Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniu.
21. W trakcie dokonywania wobec urządzenia czynności serwisowych mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści lub dane przechowywane (zapisane w urządzeniu). Celem uniknięcia tego typu następstw kopia zapasowa danych winny być sporządzona przez użytkownika we własnym zakresie, przed przekazaniem urządzenia do serwisu. Zaleca się regularne sporządzanie kopii zapasowej danych przechowywanych (zapisanych w urządzeniu). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez uprawnionego z gwarancji w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści luba danych przechowywanych (zapisanych) w urządzeniu - jeśli do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia takich treści lub danych doszło w trakcie wykonywania czynności serwisowych.
22. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków w związku z wadami urządzenia.
23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
24. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw i innych aktów prawnych.

Gwarancja dla przedsiębiorców:

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie w firmie Midas Marcin Żmiejko, Czterech Wiatrów 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże, 966-171-97-50.
2. Gwarancja jest ważna z fakturą VAT lub po podaniu jej numeru.
3. Gwarancja dotyczy przedsiębiorców (zakup związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej, zakup na fakturę VAT dla firm).
4. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.
5. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Okres gwarancji na sprzedane urządzenie wynosi 12/24/36/60/120 miesięcy (niepotrzebne skreślić, okres gwarancji zgodny z informacją podaną w karcie przedmiotu) z zastrzeżeniem, iż na akumulatory i akcesoria okres gwarancji wynosi 6 miesięcy lub mniej. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.
8. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętej gwarancją, Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia (na ten sam model lub model podobny spełniające kryteria reklamowanego przedmiotu) lub jego części na wolne od wad. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy zostanie zwrócona przelewem wartość przedmiotu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant. W przypadku wymiany produktu na nowy gwarancja odnawia się i biegnie od daty wydania produktu (nie dotyczy produktów refurbished „odświeżonych przez producenta” - ich gwarancja nie przedłuża się).
9. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie do 20 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie (maksymalnie 60 dni roboczych).
10. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.
11. Gwarant nie ponosi kosztów dostarczenia produktów do serwisu. Uprawniony z gwarancji winien zgłosić żądanie z gwarancji w miejscu:
Magazyn Electric Midas – zwroty
Produkcyjna 108 (budynek TELKA)
15-680 Białystok
adres e-mail: serwis@emidas.com.pl
Serwis nie odbiera przesyłek pobraniowych lub nieopłaconych.
12. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta.
13. Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji kompletne oraz w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu na czas transportu. Jeżeli urządzenie wymaga do poprawnego działania np. materiałów eksploatacyjnych, reklamujący zobowiązany jest do dostarczenie produktu do serwisu wraz z
tymi materiałami, które znajdowały się w urządzeniu w momencie powstania wady.
14. Z gwarancji wyłączone jest:
a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane
nimi wady
c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych
części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z
cieczą, ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub
zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania
substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia,
zarysowania, zabrudzenia, itp.
15. Nie są podstawą do odmowy naprawy gwarancyjnej wyłączenia wymienione w punkcie 14 jeżeli producent gwarantuje odporność na dane zdarzenie (np. wodoodporność).
16. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji) lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.
17. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy oznaczenia urządzenia (numer seryjny, numer IMEI) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich.
18. W przypadku gdy produkt posiada zewnętrzną gwarancję producenta, gwarancja sprzedawcy nie obowiązuje.
19. Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniu.
20. W trakcie dokonywania wobec urządzenia czynności serwisowych mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści lub dane przechowywane (zapisane w urządzeniu). Celem uniknięcia tego typu następstw kopia zapasowa danych winny być sporządzona przez użytkownika we własnym zakresie, przed przekazaniem urządzenia do serwisu. Zaleca się regularne sporządzanie kopii zapasowej danych przechowywanych (zapisanych w urządzeniu). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez uprawnionego z gwarancji w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści luba danych przechowywanych (zapisanych) w urządzeniu - jeśli do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia takich treści lub danych doszło w trakcie wykonywania czynności serwisowych.
21. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.
22. Gwarancja wyłącza rękojmie (nie obowiązuje).

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij