loadingimg

Wczytuję dane...
0 szt. / 
0.00 PLN
 • Szukaj
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Marcin Żmiejko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Midas Marcin Żmiejko (966-171-97-50), zwany dalej Administratorem,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania i na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w ramach współpracy handlowej z Administratorem,

 3. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, finansowe dane identyfikujące.

 4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na mocy prawa lub takim, z którymi administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty zawarcia transakcji, chyba, że z przepisów prawa wynikać będzie inny okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub inny okres archiwizacji dokumentów,

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. Podanie przez panią/Pana danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy,

 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij